• Nghiên c?u và Phát tri?n  cho Th? thách S?n ph?m Sáng t?o  cho ODM
  Nghiên c?u và Phát tri?n
  cho Th? thách S?n ph?m Sáng t?o cho ODM
 • N??c trái cay có  mùi và v?  ??c bi?t
  N??c trái cay có
  mùi và v? ??c bi?t
 • Máy  có tính th?c hành cao
  Máy
  có tính th?c hành cao
 •  Máy s? d?ng th??ng m?i v?t li?u c?p th?c ph?m  v?i tu?i th? c?a máy c?ng nghi?p
  Máy s? d?ng th??ng m?i v?t li?u c?p th?c ph?m v?i tu?i th? c?a máy c?ng nghi?p

V? DASIN

Ho?t ??ng c?a th??ng hi?u Dasin ?? ???c th?c hi?n trong nhi?u n?m. OEM cho các c?ng ty có n?ng l?c c?ng ???c ch?p nh?n, và chúng t?i hy v?ng Dasin s? có c? h?i ???c nhìn th?y nhi?u h?n trên th? tr??ng trong t??ng lai.

Ch?t l??ng - D?ch v? - ??i m?i

Dasin có ??i ng? R&D chuyên nghi?p nh?t, thách th?c ??i v?i ODM.

Xác ??nh nhu c?u th? tr??ng, theo ?u?i s? xu?t s?c, nang cao hi?u qu? và mang l?i nhi?u giá tr? b? sung c?a s?n ph?m cho khách hàng, t?o ra s? phát tri?n ??i bên cùng có l?i.

??c thêm

s?n ph?m n?i b?t

国产在不卡免费一区二区三_日本高清视频色www色_欧美日韩亚洲第一区在线_首页中文字幕中文字幕_日韩免费码中文在线观看